Stichting  Golden Circles Music Productions                                                                    

   Golden Circle Ensemble  o.l.v. John Bakker 

Concertdata en adressen

Circle of Masterworks


Golden Circle Quartet

zaterdag 10 februari 16.00 uur, AmericanProtestantChurch of The Hague,


Highlights uit de Matthäus Passion van J.S. Bach

Golden Cirlce Ensemble medewerking aan een dienst met raakvlakken tussen kerk en cultuur

Zondag 18 februari  2018        18.30 uur             

Gereformeerdekerk Rijsoord


Highlights Mattheus Passion van J.S. Bach en masterscratch 

3 maart 20.00 uur, Ontmoetingskerk Zuidplas (Zevenhuizen)


Highlights Johannes Passion van J.S. Bach en masterscratch 

10 maart 20.00 uur, Dorpskerk Barendrecht met masterscratch

18 maart 15.00 uur, Open Hofkerk zondagmiddagconcert in Pendrecht, Rotterdam


google57cccec36e999d93.html